Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na storitve podjetja 3CNC d.o.o. in sprejem teh pravil je osnovni  pogoj za sodelovanje. V nadaljevanju besedila se »ponudnik« nanaša na podjetje 3CNC in beseda »naročnik« na stranke ponudnika. Za primere, ki niso urejeni s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov. Uporaba Dunajske konvencije se izrecno izključi.

1. Splošno

1.1 Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med naročnikom in ponudnikom.

V nadaljevanju navedeni splošni pogoji poslovanja veljajo za vse ponudbe in za vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali opravljanje storitev 3CNC-ja. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vsakega naročnika, tudi če za storitve podjetja 3CNC d.o.o. ni bila sklenjena pogodba, vendar je razmerje med ponudnikom in naročnikom nastalo na podlagi pisne poizvedbe, naročila, plačila ponudbe ali kako drugače.

1.2 Pred naročilom, plačilom ponudbe, predračuna ali računa je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, izjavlja, da so mu razumljiva in se obvezuje, da jih bo upošteval.

1.3 Pravice in obveznosti, ki so vzpostavljene med ponudnikom in naročnikom na podlagi teh splošnih pogojev poslovanja ali sklenjene veljavne pogodbe, veljajo brez omejitev tudi za vse pravne naslednike ponudnika ali naročnika.

1.4 Če ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, Splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. Določila, ki so sprejeta v morebitni veljavni pogodbi, imajo prednost pred Splošnimi pogoji poslovanja.

1.5 Naročnikovi ali katerikoli drugi oziroma drugačni pogoji od teh splošnih pogojev poslovanja veljajo le, če so bili s strani ponudnika , pisno dogovorjeni.

1.6 Pisno potrjen dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev ponudnika, ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh splošnih prodajnih pogojev.

1.7 Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb teh Splošnih pogojev poslovanja kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Datum veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev poslovanja je datum, ko jih ponudnik objavi na svojih spletnih straneh ali jih pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov naročnika. Če naročnik v 15 (petnajstih) dneh od dneva odpošiljanja oz. od objave novih Splošnih pogojev poslovanja na spletnih straneh nanje ne ugovarja, se šteje, da jih v celoti sprejema.

 

2. Ponudbe, povpraševanje

2.1 Vse ponudbe ponudnika, so zanj obvezujoče do datuma, navedenega v ponudbi. Po preteku veljavnosti ponudbe lahko naročnik zahteva obnovitev ponudbe, vendar pa se lahko določeni pogoji v tem času spremenijo.

2.2 Ponudba vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako, da bi se z njenim sprejemom pogodba lahko sklenila.

2.3 Kot povpraševanje se šteje prejeto povpraševanje naročnika na elektronski naslov ponudnika. Za tem sledi ponudba ponudnika.  Pogodba je sklenjena s pisno potrditvijo ponudnika naročnikovega naročila ali s poslano potrditvijo naročila ponudnika.

 

3. Sklenitev pogodbe

3.1 Kot sklenitev pogodbe se šteje vsako pravno veljavno soglasje volj med naročnikom in ponudnikom, ki pomeni sklenitev pogodbe, še zlasti pisni sprejem ponudbe, dane s strani ponudnika, naročniku, ter od ponudnikova pisna potrditev naročila, danega naročniku po prejemu naročila.

3.2 Obveznosti do naročnika iz sklenjene pogodbe ponudnika pravno veljavno obvezujejo od takšne sklenitve pogodbe dalje.

3.3 Če naročnik odpove pogodbo, se za odpoved uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, v vsakem primeru pa je dolžan ponudniku povrniti vse stroške in škodo, ki so nastali do tistega časa, ko je prišlo do odpovedi pogodbe ali naročila.

4. Cene

4.1 Če iz ponudbe, kateri je sledilo naročilo ali iz potrditve naročila ali iz drugih dokumentov, ki predstavljajo sklenjeno pogodbo s posameznim naročnikom, ni razvidno drugače, veljajo cene dane na ponudbi.

4.2 Dogovor o ceni je sestavni del pogodbe.

 

5. Plačilni pogoji

5.1 Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek posameznega računa, izvirajočega iz sklenjene pogodbe, nakazati na transakcijski račun ponudnika, naveden na vsakokratnem računu. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu ponudnika.

5.2 Če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače, morajo biti plačila vseh računov izvedena na TRR in brez odbitkov v roku 30 dni od datuma dobave.

5.3 Za popust se je potrebno dogovoriti pred naročilom. Po prejetem naročilu se popust ne more več obračunati. Vse druge popuste morata pogodbeni stranki določiti s za to namenjeno pogodbo ali aneksom k pogodbi.

5.4 Če naročnik zamudi s plačilom, mora plačati tudi zakonske zamudne obresti, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno.

5.5 Če je bilo naročniku s strani ponudnika, plačilo odloženo, pa ga naročnik v odloženem plačilnem roku ni poravnal v celoti, se šteje, da je račun zapadel v plačilo že ob prvotnem datumu zapadlosti, in je naročnik od tega datuma zapadlosti do plačila dolžan poravnati tudi zakonske zamudne obresti. Naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev poslovanja odpoveduje ugovorom tako odložene zapadlosti in priznava prvotno dogovorjeno zapadlost kot edino nesporno zapadlost računa.

5.6 Če naročnik zamuja s plačilom dveh ali več računov ali če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti ali slabo premoženjsko stanje ali težka finančna situacija ter če na zahtevo ponudnika, ne more nuditi zadostnega sredstva zavarovanja svojih dolgov, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. Takrat ima ponudnik pravico, da še odprte dobave izvrši le na podlagi predplačila ali da v ustreznem roku odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa lahko terja odškodnino, če mu je v zvezi s tem nastala kakšna pravno priznana škoda. Poleg tega ima ponudnik pravico, da prepove nadaljnjo odsvojitev in predelavo dobavljenega blaga in da zahteva vrnitev le-tega na stroške naročnika. Naročnik se že zdaj strinja z odvzemom dobavljenega blaga v takšnih primerih.

5.7 V primeru uveljavljanih stvarnih napak za dobavljeno blago se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju ponudnika, da je dobavljeno blago imelo stvarne napake, in sicer v pisni obliki.

5.8 V primeru, da naročnik znatno zamuja s plačilom vsaj enega računa, ima ponudnik pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, ne da bi tak naročnik lahko uspešno uveljavljal kakršenkoli zahtevek zoper ponudnika,  zaradi takšne spremembe pogodbe oziroma takšnega odstopa od pogodbe.

 

6. Lastninski pridržek

6.1 Nad dobavljenim blagom si ponudnik pridružuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve naročnikovih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.

6.2 Naročnik je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine oziroma lastninske pravice ponudnika, nad z lastninskim pridržkom prodanim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

6.3 Vse terjatve in stranske pravice iz prodaje ob lastninskem pridržku veljajo tudi za blago, ki gre v nadaljnjo predelavo. V takšnih primerih pridobi ponudnik  solastninsko pravico na novi stvari v sorazmerju z vrednostjo njegovega blaga, do katerega ima lastninski pridržek, do celotne vrednosti. Naročnik s tem odstopa ponudniku  terjatev z vsemi stranskimi pravicami iz nadaljnje prodaje blaga, nad katerim ima lastninski pridržek.

7. Dobavni rok

7.1 Dobavni rok oziroma datum dobave je rok oziroma dan, ki je s pogodbo dogovorjen kot rok oziroma dan, ko bo ponudnik izpolnil svojo obveznost dobave na način, dogovorjen s pogodbo.

7.2 Dogovorjen dobavni rok oziroma datum dobave se spoštuje. Če ni določen fiksni datum kot datum dobave, začne teči dobavni rok z datumom sklenitve pogodbe, za kar se štejeta tudi datum sprejema naročila s strani naročnika in datum potrditve naročila s strani ponudnika. Za spoštovanje dobavnega roka morajo biti izpolnjeni vsi potrebni pogoji.

7.3 V primeru zamujanja dobave bo ponudnik o tem obvestil naročnika in mu sporočil novi dobavni rok oziroma datum dobave.

7.4 Za dobavo veljajo klavzule Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu (klavzule INCOTERMS 2010) v vsakokratnem veljavnem besedilu, razen za pogoje, za katere se izrecno dogovori drugače. Katera klavzula INCOTERMS se uporabi za posamezno naročilo, je dogovorjeno v sami pogodbi  oziroma ponudbi, ki je potrjena oziroma iz potrditve naročila.

 

8. Pakiranje, odprema, prenos tveganja

8.1 V ceno je zajeta tudi embalaža in zaščitna sredstva, ki so potrebna, da se ob normalnih transportnih pogojih preprečijo poškodbe na poti do mesta razklada, določenega v pogodbi.

8.2 Izročitveni oziroma odpremni kraj je določen v vsakokratni pogodbi oziroma ponudbi ali potrditvi naročila.

8.3 Tveganje za poškodbo oziroma izgubo blaga se presoja glede na vsakokratno dogovorjeno klavzulo INCOTERMS.

 

9. Jamčenje za napake

9.1 Ponudnik jamči, da je kakovost dobavljenega blaga oziroma storitve ustrezna in skladna v smislu tehničnih podatkov in pogodbe med pogodbenima strankama.

9.2 Vsi reklamacijski zahtevki morajo biti poslani na elektronski naslov ponudnika. Ustno podanih reklamacijskih zahtevkom ponudnik ne bo upošteval.  K reklamacijskemu zahtevku morajo biti priložene slike in prikazano mora biti odstopanje od zahtevanega stanja. Naročnik mora količinsko oziroma kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javiti oziroma reklamirati najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

9.3 Naročnik mora skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javiti oziroma reklamirati takoj po odkritju, vendar najkasneje v roku 6 mesecev od prevzema blaga, ter priložiti ustrezne slike in podatke, sicer izgubi vse svoje pravice iz tega naslova.

9.4 Če reklamacijski zahtevki niso predloženi pravočasno, v roku 3 dni po ustnem obvestilu, se šteje, da blago ustreza zahtevam, in naročnik izgubi vse pravice iz naslova napak blaga oziroma storitve.

9.5 Če je reklamacijski zahtevek s strani ponudnika, ugotovljen za upravičenega, mora ponudnik naročniku priznati eno od možnih pravic:

– napako odpravi v primernem roku, tako, da se napako odpravi skladno z dogovorom, ki je sprejemljiv za obe pogodbeni stranki ali, tako da izroči drugo blago brez napake, ali

– napake ne odpravi in se naročniku prizna le nižja kupnina.

Za katerokoli od gornjih možnih pravic naročnika se morata dogovoriti izrecno oba pogodbena partnerja.

9.6 Če se naročnikova reklamacija spozna za upravičeno, se jo ponudnik obvezuje odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

 

10. Varovanje poslovne skrivnosti

10.1 Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta varovala informacije drug o drugem, ki sta jih pridobila v zvezi z naročilom in niso splošno znane. Oba pogodbena partnerja jamčita , da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, znanje, poslovno in tehnično dokumentacijo, s katero sta se seznanila, ves čas in še najmanj pet (5) let po koncu poslovnega sodelovanja.

10.2 Pogodbeni stranki se zavežete, da brez pisnega soglasja druge stranke, ne smeta posredovati informacij tretjim osebam ali jih uporabljati za katerikoli drug namen.

10.3 Stranki se soglašata, da se lahko oglašuje poslovno sodelovanje vendar le s predhodnim pisnim dogovorom.

 

11. Višja sila

11.1 V primeru višje sile sta pogodbena partnerja oproščena izvajanja njunih pogodbenih obveznosti, če jima posledice višje sile preprečujejo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če trajajo posledice višje sile dlje od treh (3) mesecev, je treba uvesti ustrezne ukrepe, da se zavarujejo interesi vsakega partnerja v nastali situaciji.

11.2 Za okoliščine višje sile se štejejo dogodki, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov, katere slovensko sodišče priznava kot višjo silo.

 

12. Reševanje sporov

12.1 Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.

12.2 Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojni sodišče v Kopru.

 

13. Končne določbe

13.1. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za nedoločen čas oziroma do njihove nadomestitve z novimi.

 

3CNC d.o.o., Neverke, junij 2018