Namen investicije je modernizacija proizvodnje z obstoječimi in/ali novimi izdelki, ki jih podjetje do zdaj še ni proizvajalo (nakup novega 5-osnega CNC stroja Hermle C650, ki omogoča izdelavo večje količine izdelkov; nakup brusilnega stroja predstavlja opravljanje storitev oz. proizvodov, ki jih podjetje do zdaj ni opravljajo oz. je to storitev opravil zunanji izvajalec- kooperant), kot tudi proizvodnja novih izdelkov oz. storitev, ki jih podjetje v preteklosti in ob uporabi 3-osnega stroja ni moglo izvesti. Investicijski projekt zajema:

  • novi 5-osni CNC strojem Hermle C650, ki nadomesti obstoječi 3-osni CNC stroj Hartford Mercury VMC1600A
  • postavitev novega brusilnega stroja Rosa Ermando Linea Silver 12.9.N.

Cilji projekta so:

  • povečanje dodane vrednost do 5% do 8%
  • pridobitev certifikata ISO 14.001 oz. 50.001 leto po zakjkučku projekta
  • najmanj 15% zmanjšanje porabe energije
  • najmanj 15% zmanjšanje porabe surovin

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 816.180,00 EUR v stalnih cenah z vključenim
DDV. Višina upravičenih stroškov znaša 669.000,00 EUR, prejeto sofinanciranje pa 334.500,00 EUR.

Projekt „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“.
Več informacij o NextGeneration EU: https://next-generation-eu.europa.eu/index_sl

NextGEN EU logotip